12/05/2015

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1944. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΟΥ Α` ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΑΣ που αφορουν την Σχολη ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ.ΙΙ

7-12-44  ωρα  9.30
ΕΛΑΣ Α' Σ. Στρατού Επιτ. Γραφ. III
Αριθ. ΑΠ III Δελτίον ώρας 9.30 7-12-44
4) ΙΙ Ταξιαρχία έχει λάβει την διάταξίν της, σύμφωνα με την διαταγή επιχειρήσεων του Σώματος και αναμένει διαταγάς.
Υποβάλλεται
ΚΕ ΕΛΑΣ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΥΡΙΟΧΟΣ - ΝΕΣΤΟΡΑΣ

7-12-44  ώρα  13.30
ΕΛΑΣ Α' Σ. Στρατού Επιτ. Γραφ. ΙΙΙ
 Αριθ. ΑΠ 114 Δελτίον
..... 2) Εντός των Αθηνών ευρισκόμεθα εις την γραμμήν εξορμήσεως εν αναμονή της εξελίξεως της επιθέσεως εις Γουδί δια την τελικήν επίθεσιν.Κατέχομεν εκτός γνωστων συνοικιών και συνοικισμών Νεάπολιν-Εξάρχεια και εκείθεν βαίνομεν προς την γραμμήν Κυψέλη (πλην Σχολής Ευελπίδων και Αβέρωφ) εφαπτόμεθα πλατείας Βάθης, Πειραιώς παρά τω Χατζηκώστα-Μοναστηράκι. Προσβάλλομεν τοπικώς Γενικήν Ασφάλειαν και Δ` Αστυνομικόν Τμήμα (οδό Σολωμού)..................
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΥΡΙΟΧΟΣ - ΝΕΣΤΟΡΑΣ
Υποβάλλεται
ΚΕ ΕΛΑΣ


9-12-44  ώρα 1.15
ΕΛΑΣ Α' Σ. Στρατού Επιτ. Γραφ. ΠΙ
Αριθ. Πρωτ. ΑΠ 137 Προσωπική Απόρρητος  Διαταγή
I. Εν συνεχεία προς την υπ αριθ. ΑΠ 120 7-12-44 Δ/γήν επιχειρήσεων η ΙΙ Ταξιαρχία αναλαμβάνει δ` αύριον τας εξής εντολάς:
II. Θα επιτεθή δια των δυνάμεών της προς εξουδετέρωση- και εκμηδένιση των αντιστάσεων της Σχολής Ευελπίδων και των περί αυτήν οικημάτων. Ως συμπληρωματικά μέσα δια την εκτέλεση της διαταγής θέτομεν εις την διάθεσιν υμών το Τάγμα Πειραιώς, ευρισκόμενον εις Περιστέρι και όπερ διετάχθη να ευρίσκεται την 4ην ώραν περί τον Αγιον Μελέτην. Επίσης να χρησιμοποιήσητε πάντα τα ευρισκόμενα εις υμάς μέσα πυρών, ήτοι όλμους, πυροβόλα, απόσπασμα καταστροφών και παν έτερον δι` εμπρησμόν ή ανατίναξιν μέσον. Πιθανώς, θα διατεθή υμίν και ουλαμός αντιαρματικών πυροβόλων άμα ως αφιχθή ενταύθα, ίσως δε και πυρά πυροβολικού. Ώρα επιθέσεως η 6 της 9-12-44.
III. Επί του λοιπού μετώπου της η Ταξιαρχία να τηρήση την συνήθη φυσιογνωμίαν της μάχης μη αναλαμβάνουσα επιθετικάς επιχειρήσεις, απαγορεύουσα μόνον εις τον εχθρόν να αναλάβη πρωτοβουλίαν τινά. Εν τη εκτελέσει της εντολής ταύτης να έχη υπ' όψιν της την εκάστοτε τονιζομένην οικονομίαν πυρομαχικών.
IV. Αναφέρατε λήψιν και πορείαν ενεργειών.
Κοινοποίηση:
ΚΕ ΕΛΑΣ (υ.τ.α.) ΠΙ Γραφείο
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
I. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/χης, ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος

9-12-44,  ώρα 18
ΕΛΑΣ Α' Σ. Στρατού Επιτ. Γραφ. 111
Αριθ. ΑΠ 138   Γενική Διαταγή Επιχειρήσεων
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ο εχθρός εντός της πόλεως εξακολουθεί αμυνόμενος εις τας γνωστός αντιστάσεις και εις το συγκρότημα στρατώνων Γουδί.
ΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ.Σ. Κατάληψις και εκκαθάρισις της πόλεως Αθηνών.
ΙΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ. Έχουν τεθεί εις την διάθεσιν του ΣΣ, πλην της II Μεραρχίας και τα εξής α) VIII Ταξιαρχία Πελοποννήσου (Διοίκησις 6ου και Που ΣΠ, 2 πεδινά πυροβόλα του 111 ΣΠ).
β) Μηχανοκίνητος ίλη της Ταξιαρχίας ιππικού (τανκς κλπ.). γ) Δύο αντιαρματικά πυροβόλα της ΠΙ Μεραρχίας.
IV. ΑΠΟΣΤΟλΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.
Κάλυψις από Ελευσίνος, Μεσογείων, Φαλήρου, Πειραιώς.
V. ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Κατά πρώτον λόγον θα εξουδετερώσωμεν δι' εκμηδενίσεως τας μεγάλας αντιστάσεις της Σχολής Ευελπίδων και Στρατώνων Μακρυγιάννη. Να απομονώσωμεν το συγκρότημα Στρατώνων Γουδί. Σχολής Χωρ/κής, δια της καταλήψεως των πέριξ τούτου κατωκημένων σημείων. Εν συνεχεία δε και κατά δεύτερον λόγον θα επιτεθώμεν κατά του κέντρου της πόλης προς τελικήν εκκαθάρισιν της καταστάσεως.
VI. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣ1Σ..................
4) ΙΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ.
Αι μονάδες της. Τάγμα 6ου Συν/τος Πειραιώς, ουλαμός αντιαρματικού πυροβολικού της VIII Ταξιαρχίας, απόσπασμα καταστροφών μετά όλμων II Μεραρχίας. Υπό την Διοίκησίν της: Αποστολαί. Θα αποπερατώση την από σήμερον αναληφθείσαν επιχείρησιν προς εξουδετέρωσιν και εκμηδένισιν των αντιστάσεων της Σχολής Ευελπίδων και πέριξ συγκροτημάτων. Δια των υπολοίπων δυνάμεων θα απασχολή τον εχθρόν επί του υπολοίπου μετώπου.
5) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ.
Μία Πυρ/χία ορειβατική των 75, ουλαμός πεδινού των 75, Διοικητής ο Διοικητής της ΧΜΙ Μοίρας πυρ/κού. Να παραμείνη εις την θέσιν αναμονής έτοιμος εις διαταγήν του Σ. να αναλάβη την εκτέλεσιν αποστολών βολής.
6) ΕΦΕΔΡΕΙΑ.
 VIII ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ. Εκ της Διοικήσεως και Επιτελείου της VIII Ταξιαρχίας, του ΙΙου Συν/τος και Μηχανοκινήτου ίλης. Υπό την Διοίκησίν της: Αποστολαί. Εις την διάθεσιν του ΣΣ, θα κλιμακώση το 11 Συν/μα εις Περιστέρι, Κολωνόν, Πετράλωνα κατά τάγματα, ίνα εν ανάγκη ενισχύση τον αγώνα του ΣΣ είτε προς την II Ταξιαρχίαν είτε προς την VIII. Αι νεοαφιχθείσαι μονάδες δύνανται να λάβουν νάρκες ξηράς από την II Ταξιαρχίαν εάν έχουν ανάγκην.
7) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΔ. Οι γνωστοί.           
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
I. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/χης  ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος
Αποδέκται:
II Μεραρχία I, II, VIII. Ταξιαρχίαι 6όν, 7ον. ΙΙον. Συν τα XIII Μοίρα Πυρ/κού Ταγ χης ΑΘηνέλλης
Κοινοποίηση: ΚΕ ΕΛΑΣ (υ.τ.α.) 111 Γραφείο

10-12-44 ώρα 17.15
ΕΛΑΣ   Α' Σ. Στρατού
Προσωπική Επιτ. Γραφ. III Απόρρητος  Αριθ. ΑΠ 144   Διαταγή Επιχειρήσεων
Εν συνεχεία ΑΠ 138/9-12-44 καθορίζομεν δι' αύριον τας κάτωθι αποστολάς: .....................
IV. II ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ.
Να συνέχιση την ενέργειάν της δια την κατάληψιν της Σχολής των Ευελπίδων. Δια δε των υπολοίπων δυνάμεων να εισβάλη την Ιην ώραν της 11ης τρέχοντος εις το κέντρον της πόλεως εκ των κατευθύνσεων Θησείου, Ψυρρή, Μεταξουργείου, Βάθης και Νεαπόλεως προς Ομόνοιαν. Εις περίπτωσιν καθ' ήν μέχρι της πρωίας περατωθή η επιχείρησις της Σχολής Ευελπίδων, αι απασχολούμενοι εις ταύτην δυνάμεις να ακολουθήσουν την εισβολήν εις Ομόνοιαν δια του Πεδίου Άρεως -Οδού Τοσίτσα και παρόδων των Πλατείας Κάνιγγος. Συνεννοουμένη μετά των πολιτικών οργανώσεων να αποφράξη τας εκ της Ομονοίας αγούσας διαβάσεις προς τας εξόδους της πόλεως.
V. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ.
Ο ουλαμός Πεδινού της XIII Μεραρχίας τίθεται εις την διάθεσιν της II Ταξιαρχίας. Η ορειβατική πυροβολαρχία της αυτής Μοίρας εις την θέσιν της εις την διάθεσίν μας. Ο Λόχος Στρατηγείου της VIII Ταξιαρχίας να αποτελέση στήριγμα της πυροβολαρχίας ταύτης.
VI. ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ.
Η VIII Ταξιαρχία να διαθέση: α) Το Τάγμα Κολωνού στην II Ταξιαρχία, β) Το Τάγμα Περιστερίου μετά της Δ/σεως του 2ου Συν/τος εις Χαροκόπου με την εντολήν το Σύν/μα αναλαμβάνον υπό την Διοίκησίν του και το εις Πετράλωνα Τάγμα του να απαγορεύση πάσαν εχθρικήν απόπειραν εκ των κατευθύνσεων Μοσχάτου, Φαλήρου και Πειραιώς. Το εις Πετράλωνα Τάγμα να μη μετακινηθή από την θέσιν αυτήν αν δεν λάβη γνώσιν το Σώμα Στρατόύ.
VII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ. Δια τας αυριανάς επιχειρήσεις θα υποβάλλουν πληροφορίας αι ΜΜ ανά μίαν ώραν.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΠΥΡΙΟΧΟΣ - ΝΕΣΤΟΡΑΣ
7ον και 1 Ιον ΣΠ
Παραλήπται:
II Μεραρχία  I, II, VIII Ταξιαρχίαι, 13η ΜΟΠ
Κοινοποίηση;
ΚΕ ΕΛΑΣ (υ.τ.α.) Γραφείο III
 

11-12-44, ώρα 15.30
ΕΛΑΣ Α` Σ. Στρατού Επιτ. Γραφ. ΙΪΙ
Προσωπική Απόρρητος Αριθ. ΑΠ 151 Διαταγή επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις συνεχισθούν αύριον ως ΑΠ 144/10-12-44 Διαταγή μας ΣΤΟΠ δια περίσφιξιν Ευελπίδων, Μακρυγιάννη και προώθησιν κέντρον πόλεως ΣΤΟΠ. Δέον ιδιαιτέρως επιτύχετε απόφραξιν οδεύσεων από κέντρον πόλεως ΣΤΟΠ δια οδοφραγμάτων, ναρκών και πυρών ΣΤΟΠ . Ομοίως κατασκευή ορυγμάτων όπου διαταγή ΣΤΟΠ. Οδοφράγματα ορύγματα εκτελεσθούν βάσει σχεδίου ώστε μη παραμείνουν κενά διεισδύσουν ΣΤΟΠ. Πολιτική οργάνωσις συγκροτεί ομάδας εναντίον τανκς ΣΤΟΠ. Συνεργαστήτε ΣΤΟΠ.
 ΠΥΡΙΟΧΟΣ - ΝΕΣΤΟΡΑΣ
Παραλήπται;
I, II Ταξιαρχίαι                                                                       
Κοινοποίηση:
ΚΕ ΕΛΑΣ (υ.τ.α.)
II Μεραρχία, Ι Ταξιαρχία, 5ον, 6ον Συν/τα Π.
III Γραφείο

11-12-44 ώρα 16.30,
ΕΛΑΣ Α` Σ. Στρατού
Επιτ. Γραφ. III  Αρ. Πρωτ. ΑΠ 150 Δελτιον
Κατάστασις ώρας 16 και 30, 11-12-44
...... 2) ΤΟΜΕΑΣ II ταξιαρχίας.
Τμήματα 4 Συν/τος επιτεθέντα την νύχτα κατέλαβον περί την Ομόνοια τα σημεία παρά την Πολυκλινική (Σωκράτους). Ελέγχουν την γωνίαν Πειραιώς-Σωκράτους. Κατέλαβον την οδό Ίωνος-Σωκράτους-Αγίου Κωνσταντίνου. Από το Ταχυδρομείον ο εχθρός βάλλει σφοδρά πυρά. Η πλατεία Ομονοίας είναι οργανωμένη απ' τον εχθρό με συρματοπλέγματα. Επίσης από τμήματά μας ελέγχεται η οδός Σολωμού - Ακαδημίας μέχρι σημείου έναντι αντιστάσεων.
Το 3 Συν/μα παρά τας προσπαθείας του δεν κατώρθωσε να γίνει κύριο των κτιρίων της Σχολής των Ευελπίδων, τα οποία υποστηρίζονται υπό ισχυρού πυρός. Τμήματά του από Νεαπόλεως προωθήθησαν προς πλατεία Κάνιγκος και Χημείου. ..................

12-12-44 ωρα 11η 
ΕΛΑΣ Α` Σ. Στρατού  Επιτ. Γραφ. III  Αριθ. ΑΠ 154
Δελτίον ώρας 11ης της 12-12-44
...................III. Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ.
Προωθήθη μέχρι Πλατείας Κάνιγγος - Σχολή Ευελπίδων. Οι υπερασπισταί της αναγκάσθησαν να την εκκενώσουν εξ ολοκλήρου. Τμήματά μας εισήλθον εις Σχολήν.
Την 6.30 ήρχισε επίθεσις κατά Γενικής Ασφαλείας μετά προηγουμένην πυρκαϊάν Δ` Τμήματος, δια βενζιναντλίας. Ο εχθρός εγκατέλειψε το Δ' Αστυνομικό Τμήμα. Εχθρικόν τανκς κατεστράφη. Ετοιμάζεται ανατίναξις κτιρίου Μπακάκου την 10.30.
Κατελήφθη κτίριον γεωγραφικής υπηρεσίας.
Το πυρ/ κό μας βάλλει σποραδικώς κατά των Παλαιών Ανακτόρων δια να παρεμποδίζει την συγκέντρωσιν των επιστρατευομένων Εθνοφυλάκων. Εις όλην την πόλιν κατασκευάζονται πυρετοΰδώς οδοφράγματα και ορύγματα...........
Υποβάλλεται
ΚΕ ΕΛΑΣ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
I. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/χης ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος

12-12-44, ώρα 12.30
ΕΛΑΣ Α' Σ. Στρατού Επιτ. Γραφ. III
Προσωπική Απόρρητος Αριθ. ΑΠ 155
Διαταγή επιχειρήσεων
Αι επιχειρήσεις θα συνεχισθούν αύριον ως ακολούθως:
I. ΣΚΟΠΟΣ, α) Συγκρότησις συνεχούς μετώπου από περιοχής Αμπελοκήπων μέχρι Καισαριανής. 6) Ισχυρά επιδρομή προς αρπαγήν, ή καταστροφήν των πυροβόλων των Παραπηγμάτων.
II. ΚΑΤΑΝΟΜΗ — ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ. Συγκροτούμεν προς τούτο δύο αποσπάσματα.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ιον. Τάγμα Κορίνθου (ευρισκόμενον ήδη παρά τω 7ω Συγκροτήματι). Τμήμα 2ου Συν/τος Π Μεραρχίας υπό Νικηφόρον. Τρία Τάγματα του 3ου Συν/ τος II Ταξιαρχίας (έν Αμπελοκήπων και δύο απαγκιστρωθέντα από το Σχολείον Ευελπίδων). Δύναμις των δύο απαγκιστρωθέντων Ταγμάτων τουλάχιστον 500 ένοπλοι άνδρες. Πυρά ουλαμού Πυροβολικού τιθέντος εις την διάθεσιν II Ταξιαρχίας.
Διοικητής αποσπάσματος: Ό Δ/τής του 3ου Συν/τος Ταγ/χης Μαυροθαλασσίτης με τον δεύτερον Καπετάνιον του 3ου Συν/τος Στέφανον. Επιτελής του Αποσπάσματος ο Λοχαγός Ντίνος Γιαννάκουλόπουλος.
Αποστολή: Να αιφνιδιάση και εξουδετερώση τας αντιστάσεις Παραπηγμάτων, μετά δε την είσοδόν του να λάβη υπό την κυριότητα το εκεί ευρισκόμενον υλικόν ΠυροΒολικού, το οποίον αν δεν δυνηθή μεταφέρη να καταστραφή. Μετά την επιτυχίαν του αιφνιδιασμού δια άλλας αποστολάς (μεταφοράν ή καταστροφήν πυροβόλων) να αφήση την αναγκαιούσαν δύναμιν, δια του μεγαλυτέρου δε μέρους της δυνάμεώς του να διεισδύση εις Κουπόνια και να επιτύχη την ένωσίν του μετά των επιτεθησομένων τμημάτων της Ιης Ταξιαρχίας.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2ον. Το 7ον ΣΠ υπό την διοίκησίν του.
Αποστολή: Θα απασχολή ενεργώς τας εχθρικάς δυνάμεις της Σχολής της Χωρ/κής..................
III. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ, Εκτόξευσις όλων των ως άνω επιθέσεων την 2αν (δευτέραν) ώραν της 13ης τρέχοντος. Ειδικοί δυναμιτισταί θα παρακολουθήσουν δια την εξουδετέρωσιν των αρμάτων που θα επιχειρήσουν τυχόν να επέμβουν εις τον αγώνα.  ΣΔ 12-12-44, ώρα 12.30:
Αποδέκται:
3ον, 7ον, Συν/τα Πεζ.
 I, II Ταξιαρχία Λοχαγός Γιαννακουλόπουλος
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
I. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/χης ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος
Κοινοποίηση:
ΚΕ ΕΛΑΣ (υ.τ.α.)
Για την ακρίβειαν III Γραφείον Το III Γραφείον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου