12/02/2015

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1944. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΟΥ Α` ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΑΣ.Ι

1-12-44
ΕΛΑΣ  Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦ. ΙΙΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΡΙΘ. Α.Π. 25
Σχέδιον Ενεργείας
I. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ως έχει.
II. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ.
 Αι δυνάμεις τας οποίας φαίνεται ότι θα χρησιμοποιήσει η αντίδρασις είναι κατά κύριον μεν λόγον τα στρατιωτικά εις την περιοχήν Γουδί τμήματα, ήτοι Ορεινή Ταξιαρχία, σχολεΐον Χωροφυλακής. Γερμανοτσολιάδες, ως και ο Ιερός Αόχος Ψυχικού, κατά δεύτερον δε λόγον τα Αστυνομικά τμήματα, διάχυτοι μονάδες Χωροφυλακής, Οργάνωσις Χιτών, άλλαι παρεμφερείς οργανώσεις, αι δυνάμεις της Γενικής Ασφαλείας και του ανασυγκροτηΟέντος τμήματος Μπουραντά.
III. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ.Σ.
Το Σ.Σ. ενισχυόμενον και από τας δυνάμεις του ΕΛΑΣ της υπαίθρου θα αντιταχθεί διά των όπλων κατά παντός πραξικοπήματος της αντιδράσεως. Θα περισφίγγει και τελικώς θα εξουδετερώσει κατά κύριον λόγον τας συγκεντρωθείσας εις το Γουδί δυνάμεις. Κατά δεύτερον λόγον θα εξουδετερώσει τας εστίας αντιστάσεως που θα εμφανισθούν εντός της πόλεως.
IV. ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  ..............
Γ) Να εκκαθαρίσει τελικώς την κατάστασιν τόσον εις την περιοχήν Γουδί-Ψυχικού, όσον και εις την υπόλοιπον πόλιν των Αθηνών δια των αφιχθησομένων και εκ της υπαίθρου φίλιων δυνάμεων.
V. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.
Τα Συν/τα των Αθηνών θα διαθέσουν ανά ένα λόχον κατά την κρίσιν των δια τον αποκλεισμόν εκάστου Αστυνομικού τμήματος.............
 Το 3ον Σύνταγμα με το V/3 και άλλα δύο Τάγματα..............
VI. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. ..............
Συγκρότημα Γ'. Τα απομένοντα δύο Τάγματα του 3ου Συν/τος και τα υπόλοιπα δύο Τάγματα του 4ου Συν/τος υπό την Διοίκησιν της 2ας Ταξιαρχίας.................
VII. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ.
α) Δια τους λόχους που θα διατεθούν έναντι των αστυνομικών τμημάτων.
Να παραταχθούν εμφανώς έναντι των αστυνομικών τμημάτων και να δηλώσουν εις ταύτα ότι ουδεμίαν επιθετικήν πρόθεσιν έχουν εναντίον των παρά μόνον ότι έχουν την αποστολήν να περιφρουρήσουν τον Λαόν εις την ειρηνικήν του εκδήλωσιν. Μόλις εκδηλωθεί η δράσις εκ μέρους μας, να προθήτε εις τον αφοπλισμόν των και την χρησιμοποίησιν των όπλων των υπό του ΕΛΑΣ.
...................... δ) Το Συγκρότημα Γ.
 Ομοίως μόλις δεχθώμεν την επίθεσιν: Θα καταλάβει τας συνοικίας που είμεθα ισχυροί. Θα καταλάβει την γραμμήν Σ.Σ. Λαρίσης και Πελοποννήσου με σκοπόν να εξορμήσει και να εκκαθαρίσει την περιοχήν Βάθης από το ανασυνταχθέν τμήμα Μπουραντά και δια των δύο Ταγμάτων του 3ου Συν/τος να καταλάβει την πλατείαν Δημοκρατίας (γωνία Πατησίων και Αλεξάνδρας), το Πεδίον Αρεως, την πλατείαν Εξαρχείων, με μεταγενέστερον αντικειμενικών σκοπόν να δράσει κατά της Γενικής Ασφαλείας................
VIII. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ.
 Έναρξις επιχειρήσεων άμα τη λήψει της σχετικής διαταγής του Σ. Στρατού.
IX. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.
Δια των συνήθων μέσων.
 Χ. ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. Θα γνωσθούν εγκαίρως.
XI. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Σ.Σ. Παρακαλούνται οι συναγωνισταί Διοικηταί των συγκροτημάτων να αναμετρήσουν πόσον πολύπλοκος και ιδιόρρυθμος θα είναι η μορφή του αγώνος αυτού. Και συνεπώς πόσων στοιχείων θα έχει ανάγκην το Σ.Σ. ίνα τελείως ενημερωμένον επί της εξελίξεως της καταστάσεως δυνηθεί να συντονίσει τας δυνάμεις του και να κατευθύνει αυτάς για την τελικήν νίκην του Λαού.
Κατά χρονολογικήν σειράν θα χρειασθεί:
I) Απαντα τα συγκροτήματα να αναφέρουν περί αποκλεισμού κατ αρχάς και έπειτα περί του αφοπλισμού των αστυνομικών τμημάτων.
2) Έκαστον συγκρότημα διαδοχικώς να αναφέρει την εκτέλεσιν εκάστου των αντικειμενικών του σκοπών που αναφέρονται εις το κεφάλαιον VII (Αποστολαί). 3) Κατά την εξέλιξιν του αγώνος από καιρού εις καιρόν να υποβάλλει έστω και αρνητικώς δελτία στρατιωτικής καταστάσεως (π.χ. ηρεμία ή ουδέν νεώτερον).
XII.  ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ Αθήναις τη 1-12-44
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ I. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/χης ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος
ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ; II Μεραρχία, I Ταξιαρχία II Ταξιαρχία, 5ο Συν/μα 6ον Συν/μα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: III Γραφείον
3-12-44 ώρα 14.30

ΕΛΑΣ Α' Σ. Στρατού Επιτελ. Γραφ. ΙΙΙ
Αμέσου επιδόσεως Αριθ. Α.Π. 51     Διαταγή επιχειρήσεων
Η κατάσταση είναι οξυτάτη.
I. Το σχεδιον ενεργείας (Α.Π. 25/1/12-44) τίθεται εις εφαρμογήν από αύριον την πρωίαν.
II. Μόλις ξημερώσει Θα εκτελεσθή ο αφοπλισμός των Αστυνομικών Τμημάτων και της Χωροφυλακής....................
Αθήνα 3-12-44 ώρα 14.30
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ:
Συγκρότημα Α,Β,Γ, Συγκρότημα 5ου Συν/τος, Συγκρότημα 6ου Συν/τος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Κ.Ε. ΕΛΑΣ (υ.τ.α.), Π Μεραρχία, 34ον Συν/γμα
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ I. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/ρχης, ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος


4-12-44, ώρα 0.30
ΕΛΑΣ Α` Σ. Στρατού
Επιτ. Γραφείο III  Αριθ. ΑΠ 60  Διαταγή
Την υπ' αριθ. ΑΠ 52/3-12-44 Διαταγήν ημών τροποποιούμεν ως ακολούθως:
I. Τα συγκροτήματα Α, Β, Γ, να μη λάβωσι τας καθορισθείσας διατάξεις. Απλώς να τηρήσουν ελαφράν και αθέατον επιτήρησιν. Ομοίως το συγκρότημα του 5ου ΣΠ.
II. Η περίσχεσις των Αστυνομικών Τμημάτων να εξακολουθήση άνευ ετέρας επιχειρήσεως. Να καταβληθή μόνον προσπάθεια να αφοπλισθούν ταύτα δια της πολιτικής πειθούς άνευ ουδεμιάς ενόπλου ενεργείας.
ΙΙΙ. Το Μηχανοκίνητο τμήμα δεν θα εκτελέση την υπ' αριθ. ΑΠ 56/3-12-44 Διαταγή μας.
IV. Το 6ον ΣΠ να παραμείνη ολόκληρον εις τας θέσεις του και να μη λάβη την καθορισθείσα διάταξη.
V. Την 10.30 ώραν της 4-12-44 να ενεργηθή επίθεση προς εξόντωση των Χιτών της περιοχής Θησείου. Επίσης κατά την αυτήν ώραν και ημέραν να εκτελεσθή οπωσδήποτε ο αφοπλισμός των τμημάτων Χωροφυλακής των προαστείων (ουδαμού Αστυνομίας Πόλεων). VI. Αναφέρατε λήψιν δια του κομιστού της παρούσης. Ομοίως εκτέλεσιν των διατασσομένων ενεργειών.
ΣΔ 4-12-44, ώρα 0.30
Παραλήπται: Συγκρότημα Α,Β,Γ,Συγκρότημα 5ου Συν/τος, Συγκρότημα 6ου Συν/τος
Μηχανοκίνητο τμήμα
Κοινοποίηση:ΚΕ ΕΛΑΣ (υ.τ.α) III Γραφείο
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/χης ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος
Για την ακρίβεια Το III Γραφείο (ΤΣ) Αθηνέλλης Ταγματάρχης

4-12-44 ώρα 9.40
ΕΛΑΣ  Α Σ. Στρατού
Εξ. Επείγουσα Επιτ. Γραφ. III Αριθ. ΑΠ 64  Διαταγή
I. Όλα τα τμήματα σας από λήψεως παρούσης να παραμείνουν εις τους καταυλισμούς των, των οποίων να ασκούν αυστηράν επιτήρησιν.
II. Το Α Συγκρότημα συνεπώς να μη λάθη θέσεις δια να εμπόδιση την Ορεινήν Ταξιαρχίαν εάν κατέλθη εις Αθήνας.
III. Τα συγκροτήματα Α, Β, Γ, καταργούνται και τα Συντάγματα Ιον, 2ον, 3ον, 4ον, επανέρχονται εις τας Ταξιαρχίας I και II.
IV. Εν ουδεμία περιπτώσει τμήμα σας εν καταυλισμώ ή εν μετακινήσει να δεχθή συζήτησιν περί αφοπλισμού. Να αμυνθή μέχρις εσχάτων.
V. Να σταματήση ο έλεγχος μεμονωμένων ατόμων και παρεμπόδισις ελευθέρας κυκλοφορίας. Να γίνεται έλεγχος μόνον υπόπτων ομάδων.
VI. Να ασκηθή πολιτική πίεσις υπό του λαού ιδίως υπό γυναικών και γερόντων δια την απελευθέρωσιν των συλληφθέντων ΕΛΑΣιτών. Αναφέρατε λήψιν.
I. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συνχης, ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος
Παραλήπται Συγκρότημα Α Β Γ, Συγκρότημα 5ου, 6ου ΣΠ
Κοινοποίηση: ΚΕ ΕΑΑΣ (υ.τ.α.) II Μεραρχία, III Γραφείο

5-12-44, ώρα 11.00
ΕΛΑΣ Α' Σ. Στρατού Επιτελ. Γραφ. III
Αριθ: ΑΠ 78 Διαταγή
I. Κατά την χθεσινήν ημέραν εξεκαθαρίσθη η περιοχή του Θησείου από τους Χίτες με λαμπράν ενέργειαν των τμημάτων μας. Ομοίως εσυνεχίσθη ο αφοπλισμός των αστυνομικών τμημάτων και Χωρ/κής, τα πλείστα των οποίων ευρίσκονται ήδη εις χείρας μας.
ΙΙ. Σήμερον
α) Θα κρατήσουμε τας θέσεις που κατέχουμε. Αι συνοικίαι θα παραμείνουν ελεύθεραι πάση θυσία
Β) Θα βελτιώσουμε ταύτας επεκτείνοντες την κατοχή μας εις περιοχάς κατεχομένας υπό της αντιδράσεως.
III. Ειδικώς να αναληφθούν μαζικαί επιχειρήσεις εναντίον της Χωρ/κής Μακρυγιάννη, των αστυνομικών τμημάτων Δεριγνύ-Κοδριγκτώνος, του VIII Αστυν. Τμήματος και του συγκροτήματος αστυφυλάκων ΒάΘης(πρώην Μπουραντά).
ΙV. Το 6 Σ/μα Πεζικού να εξακολουθήση την επαύξηση των ενόπλων δυνάμεών του διά της διανομής ολοκλήρου του οπλισμού που ευρίσκεται ήδη εις χείρας του.
V. Αι Ταξιαρχίαι και τα ανεξάρτητα Σ/τα να λάβουν τας διατάξεις των και να προβούν αμέσως εις τας ως άνω ενεργείας, έκαστον εις την περιοχήν του.
VI. Το βάρος όλων των ανωτέρω επιχειρήσεων, θα καλέσετε τον λαό ίνα αναλάβη, συμμετέχοντες και υμείς δι` ολοκλήρου της δυναμένης να διατεθή δυνάμεώς σας.
VII. Αναφέρατε λήψιν και πορείαν ενεργειών σας.
ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος ΠΥΡΙΟΧΟΙ Συν/χης
Παραλήπται: I και ΙΙ Ταξιαρχία, 5 και 6 σύν/μα άνεξ.


6-12-44 ωρα 19.30
Α' Σ. Στρατού Επιτ. Γραφ. ΙΙΙ
ΑΠ 109 ΕΛΑΣ Προσωπική αμέσου επιδόσεως
Γενική Διαταγή Επιχειρήσεων
ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η Κυβέρνηση Παπανδρέου κατεπάτησε τις ελευθερίες του Ελληνικού λαού και μετέπεσε σε ανοικτή δικτατορία με την κήρυξη του Στρατιωτικού Νόμου.
Εναντίον αυτού θα αντιταχθούμε με βίαια μέτρα, θα ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μέσα στην πόλη της Αθήνας και τα περίχωρα.
II. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ. Εξουδετέρωση των δυνάμεων Γουδί-Σχολείον Χωρ/κής με ταυτόχρονη ενέργεια κατά του Κέντρου της Πόλεως Αθηνών. .........
IV. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ....
Γ: Η II Ταξιαρχία θα επιτεθή επί των κατευθύνσεων:
α) Κολωνός - Βάθη - Ομόνοια,
β) Φυλακαί Αβέρωφ - Νεάπολις - Ομόνοια,
γ) Κυψέλη - Πλατεία Δημοκρατίας - Ομόνοια,
δ) Αμπελόκηποι - Ν. Α. Κλιτύς Λυκαβηττού - Κολωνάκι - Σύνταγμα,
 ε) Πετράλωνα - Τυρρή - Πανεπιστήμιον..........
V. ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
α)' Απασαι αι μονάδες κατά την διάρκειαν της νυκτός Θα παρουσιάσουν εκάστη εις την περιοχήν της φυσιογνωμίαν αγώνος, ίνα αγκιστρώσουν όσον το δυνατόν μεγαλυτέρας εχθρικάς δυνάμεις. Θα εκτελέσουν τούτο διαθέτουσαι όσον το δυνατόν ολιγωτέρας εκ των δυνάμεών των.
β) Το περισσότερον μέρος των ανδρών να αναπαυΟή απόψε, ίνα εισέλθη εις τον αγώνα αύριον ακμαίον. Όμως η επαγρύπνυσις και η περιφρούρησις θα είναι αυστηροτάτη.
γ) Αι δυνάμεις επιθέσεως Αθηνών θα συγκεντρώσουν εις την βάσιν εξορμήσεώς των το μείζον μέρος των δυνάμεών των, αφήνουσαι εις τας συνοικίας ελαφρά τμήματα δια την περιφρούρησιν αυτών.
δ) Η συγκέντρωσις να έχη περατωθή την έκτην ώραν της αύριον. Να είναι δε τελείως αθέατες. Και να χρησιμοποιηΘή ως βάσις εξορμήσεως ή μάλλον προκεχωρημένη γραμμή επαφής προς το κέντρον της πόλεως.
ε) Εκάστη των μεγάλων μονάδων να μεριμνά δια την ανασυγκρότησιν των εφεδρειών της, μέρος των οποίων να δύναται να δεσμεύη το ΣΣ δια τον συντονισμόν των ενεργειών του.
στ) Να χρησιμοποιηθούν δια την άμυναν κατά των τανκς και οχημάτων άπαντα τα δυνατά μέσα προς παρεμπόδισιν της κινήσεώς των. Ομοίως όλα τα μέτρα εναντίον πυροβολικού και αεροπορίας. Η μάχη να επιζητηθή μέσα σε κατωκημένους τόπους.
ζ) Οι Διοικηταί των Μ Μ να λάβουν σοβαρώς υπ' όψιν τον παράγοντα της συμμετοχής του Λαού εις την αναλαμβανομένην επιχείρησιν.
VI. ΤΗΡΗΤΕΑ ΣΤΑΣ1Σ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ.
Υπάρχουν μεγάλαι πιθανότητες ότι τα αγγλικά στρατεύματα, αν και δεν θα προκληθούν, Θα επέμβουν στον αγώνα εναντίον μας. Στην περίπτωση αυτή θα αντιμετωπισθούν ως εχθρικά τμήματα.
Προ της εξορμήσεως να αναπτυχθή τούτο σαφώς εις τους άνδρας ίνα κατανοηθή πλήρως και άνευ ουδεμιάς αμφιβολίας.
VII. ΩΡΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ.
α) Δια την II Μεραρχίαν η 5η ώρα.
β) Δια την Ι Ταξιαρχίαν άμα τω πέρατι των επιχειρήσεων Γουδί.
γ) Δια την II Ταξιαρχίαν τη διαταγή μας.
νΠΙ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. Οι εν χρήσει.
IX. Αναφέρατε λήψιν ει δυνατόν δια του κομιστού της παρούσης.
Χ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.
Αμα τη λήψει της παρούσης να εκπέμψη περιπόλους Ανατολικώς Ν. ΙΩΝΙΑΣ και ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ίνα συνδεθή με την II Μεραρχίαν και διευκολύνει την εΐσοδον της δεξιάς φάλαγγός της κατά την κάθοδον ταύτης προς κατάληψιν της γραμμής Τουρκοβουνίων.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ I ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/χης  ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος
Αποδέκται II Μεραρχία,  I, II Ταξιαρχία 5ον Σύν/μα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου